Proiecte și programe cu finanțare externă

PROIECTUL “ORIZONT – Educație pentru comunitatea viitorului”, POCU/74/6/18/108062, implementat de INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GALAȚI. Obiectivul proiectului este reducerea abandonului şcolar şi a fenomenului de părăsire timpurie a şcolii la nivelul judeţului Galaţi, prin dezvoltarea unor măsuri integrate de susţinere a educaţiei preşcolarilor şi elevilor proveniţi din grupuri dezavantajate, a persoanelor care au abandonat şcoala, pentru a dezvolta o comunitate incluzivă. Liceul Tehnologic ”PAUL DIMO” a format un consorțiu cu Școala Gimnazială nr. 1 Frumușița și Școala Gimnazială nr. 20 Galați în vederea derulării modulelor tehnice pe domeniul electric și TIC în cadrul programului ADȘ.

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE), Schema de Granturi pentru Licee, Beneficiar: Liceul Tehnologic ”PAUL DIMO” Galați, Titlul subproiectului: ”Educație responsabilă cu profit în viitor”, Acord de grant nr. 705/SGL/R II/2.10.2018, Valoare Grant: 290,00 lei. Obiectivul general al proiectului este implementarea unui program educațional la nivelul unității școlare care să asigure progresul școlar prin intermediul activităților remediale, extracurriculare și consilierii pentru creșterea ratei de participare și de promovare la examenul de bacalaureat a elevilor din clasele IX-XII/XIII de la Liceul Tehnologic ”PAUL DIMO” Galați.

Colegiul Tehnic “Paul Dimo” din Galaţi a derulat în perioada 23.03-15.12.2015, în calitate de coordonator, proiectul PAŞI în EDUCAŢIA TUTUROR”, POSDRU/181/2.2/S/153549. Obiectivul proiectului a fost prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii în rândul a 435 de preşcolari, elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii, părinţi /tutori ai preşcolarilor, părinţi /tutori ai, elevilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii, inclusiv rromi aparţinând şcolilor şi liceelor din 3 regiuni (SE, NE, V) de comunităţi foste industrializate şi foste miniere, în localităţi rurale şi urbane, din România prin implementarea de programe integrate de sprijin pentru acestia. Efectele pozitive generate de proiect pe termen lung sunt: creșterea încrederii în sine a elevilor prin participarea lor la activităţi optimizate de consiliere şi orientare şcolară; creșterea gradului de informare cu privire la necesitatea prevenirii şi combaterii părăsirii timpurii a şcolii prin organizarea campaniei de conștientizare.

Colegiul Tehnic “Paul Dimo” Galaţi a fost în perioada 11.02.2015-10.12.2015, colaborator al Colegiului Economic ”ION GHICA” Brăila în cadrul proiectului POSDRU/175/2.1/S/149602 cu titlul “Învață cu noi să devii antreprenor!”. Obiectivul general al proiectului: Creșterea șanselor de ocupare ale elevilor din învățământul secundar (ISCED3), clasa XI/XII, aparținând liceelor din regiunile Sud-Est și Sud-Muntenia, mediu urban și rural prin utilizarea metodelor inovative de tip „firme de exercițiu”, în scopul facilitării tranziției acestora de la școală la viața activă. Proiectul POSDRU “Învață cu noi să devii antreprenor!”.  Grup țintă: 1300 elevi din clasele XI/XII din care 80 de elevi de la Colegiul Tehnic Paul Dimo – Galați.

Colegiul Tehnic “Paul DimoGalaţi a fost colaborator C. MAXX COMPUTERS S.R.Lîn cadrul proiectului POSDRU/183/5.1/S/152552 cu titlu ”Viitor!”. Obiectivul proiectului: Creşterea gradului de ocupare şi reducerea şomajului de lungă durată, prin îmbunătăţirea nivelului de educaţie şi formare profesională şi prin facilitarea integrării pe piaţa muncii a persoanelor inactive aflate în căutarea unui loc de muncă, a şomerilor din 2 regiuni: NE şi SE, foste industrializate. Activitățile proiectului urmăresc principiile dezvoltării durabile, pe toata durata de implementare, dar încurajează și duc la respectarea acestui principiu și pe termen lung, după finalizarea etapelor de implementare. La Liceul Tehnologic „Paul Dimo” Galaţi  s-au desfășurat cursuri de formare a adulților: Lucrător în electrotehnică, Lucrător în electronic și automatizări.

Le Grand Tour en Europe: art, jardins, creativite, innovation – Cours de formation continue Comenius/Grundtvig – Radu Cătălina Geanina, 14.10.2013-18.10.2013. Obiective: stabilirea de conexiuni între sistemele de învăţământ, strategia didactică, moştenirea culturală din ţările participante; promovarea valorilor artistice, literare, tradiţiilor nationale; educarea tinerei generaţii în vederea preţuirii geniului local; consolidarea competenţei lingvistice, sociale; perfecţionarea continuă prin implicare şi observare; cultivarea conştiinţei europene a beneficiarilor direcţi şi secundari.

Colegiul Tehnic “Paul Dimo” Galaţi a aplicat în 2013 pentru a fi inclus în proiectul ”ADOPTĂ UN LICEU”. Obiectivele proiectului: Soluții integrate, concentrate pe o durată de 3 ani, cu scopul de a genera o schimbare durabilă în 10 licee tehnologice prin coagularea comunității din jurul şcolii. Liceele aplicante au fost invitate în perioada 22-24 noiembrie 2013 la primul workshop „Adoptă un liceu” la Păltiniș pentru prezentarea proiectului și stabilirea următorilor pași. Profesorii noștri au participat la Tabăra “Adoptă un liceu” 2014 organizată de Școala de Valori și Asociația ROI, cu sprijinul Ministerului Educației Naționale și Ministerului Tineretului și Sportului. Tabăra “Adoptă un liceu”, 24-26 octombrie, la Bușteni, a adunat la un loc mai multe piese de puzzle ale societăţii, cu intenția de a obține soluţii pentru o educație performantă. Reprezentanți ai liceelor, ai mediului de afaceri și ai autorităților au interacționat pentru a descoperi cum pot lucra mai bine împreună. Profesorii de la Liceul Tehnologic „Paul Dimo” Galaţi  au participat și la Programul de formare ”Facilitator pentru învăţarea permanentă în şcoală”, dezvoltat în cadrul Proiectului POSDRU/57/1.3/S/30074 – o nouă calificare didactică pentru o şcoală care învaţă!, implementat de Ministerul Educaţiei Naţionale în parteneriat cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Bucureşti, SC The Red Point SA Iaşi şi SC BiG Media Relaţii Publice SRL Bucureşti în perioada mai-iunie 2014. Programul a fost sprijinit de Asociatia ROI, promotoare a proiectul Zburd-educație prin coaching si Adoptă un liceu!

PROIECTUL POSDRU/60/2.1/S/17788 – Asociaţia Alewijnse Training Center România, în colaborare cu 13 parteneri (licee şi universităţi din ţară, angajatori din Olanda şi Romania) a organizat selecţia participanţilor la proiectul cu titlul “STAGII MODERNE DE PRACTICĂ ÎN DOMENIUL ELECTROTEHNIC” care face parte din Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.

PROIECT POSDRU /85/1.1/S/57551 – ”Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin reţele parteneriale”. Liceul Tehnologic „Paul Dimo” Galaţi este şcoală membră în reţeaua nr. 7, Electric şi electromecanică 2 – Electro07.

PROIECT EDUCAŢIONAL – ”Creativitate şi umanitate, o şansă la egalitate”, Proiectul este implementat cu sprijinul Fundaţiei ”Educaţia 2000+”,în cadrul Proiectului ”Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în dificultate!”finanţat de Fundaţia Soros România prin programul ”Fondul de Urgenţă” şi s-a desfăşurat în perioada martie – octombrie 2012

POSDRU 85/1.1/S/63196 – ,,Parteneriate active şcoală-întreprindere pentru îmbunătăţirea formării profesionale iniţiale – PAŞII FPI”. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară nr. 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”.

POSDRU/1/1.1/S/4 – ”Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC” – proiectul îşi propune să contribuie la îmbunătăţirea calităţii învăţământului profesional şi tehnic prin creşterea relevanţei pentru piaţa muncii a unor calificări din domeniul TIC.

Proiectul “Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii” (Multitouch) – POSDRU/55/1.1/S/25952